Logo
Sun12.04 Mon12.05 Tue12.06 Wed12.07 Thu12.08 Fri12.09 Sat12.10
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 10:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 10:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 11:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 1:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Alyssa 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Alyssa 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Marissa 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Marissa 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Marissa 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Marissa 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Alyssa 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Alyssa 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Alyssa 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA John 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA John 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA John 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 6:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Marcela 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Kelly 6:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 7:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel K. 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 3:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Elise 5:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA John 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 8:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA John 10:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 10:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA John 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Adit 1:30 PM 50 min