Logo
Sun8.25 Mon8.26 Tue8.27 Wed8.28 Thu8.29 Fri8.30 Sat8.31
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 9:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 9:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 10:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 10:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 12:00 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Abs SOMA Sam 3:40 PM 20 mins
Ritual Hot Yoga SOMA Sam 4:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 4:10 PM 50 min
Ritual Yin SOMA Sam 5:10 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Abs FiDi Molly 7:00 AM 20 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Abs SOMA Danimal 8:30 AM 20 mins
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 7:30 PM 50 min
Ritual Yin FiDi Siana 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 6:30 PM 50 min
Ritual Yin SOMA Danimal 7:30 PM 50 min
Ritual Yin FiDi Molly 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 7:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 4:20 PM 50 min
Hot Latin Nights: Part IV SOMA Danimal 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 5:20 PM 50 min
Hot Latin Nights: Part IV SOMA Danimal 5:30 PM 50 min
Hot Latin Nights: Part IV SOMA Danimal 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:30 PM 50 min
Hot Latin Nights: Part IV SOMA Danimal 7:30 PM 50 min
Ritual Yin FiDi Siana 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 3:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 3:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 6:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 8:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 8:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 9:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 9:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 11:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 11:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 1:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 1:10 PM 50 min