Logo
Sun10.13 Mon10.14 Tue10.15 Wed10.16 Thu10.17 Fri10.18 Sat10.19
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 9:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga - Rihanna Playlist FiDi Molly 9:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 10:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga - Rihanna Playlist FiDi Molly 10:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 12:00 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Rihanna Playlist FiDi Molly 12:10 PM 50 min
Ritual Yin SOMA Rachel 1:00 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Rihanna Playlist FiDi Molly 4:10 PM 50 min
cancelled SOMA Sam 5:10 PM (50 min)
 
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Abs FiDi Molly 7:00 AM 20 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 7:30 PM 50 min
Ritual Yin FiDi Siana 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Abs SOMA Danimal 7:00 AM 20 mins
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Molly 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Hillary 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga W FiDi Molly 6:30 PM 50 min
Ritual Yin SOMA Hillary 7:30 PM 50 min
Ritual Yin FiDi Molly 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 7:30 AM 50 min
Ritual Yin SOMA Rachel 9:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Rachel 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Hillary 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Jazzy Beats FiDi Molly 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Jazzy Beats FiDi Molly 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Jazzy Beats FiDi Molly 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 7:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Jazzy Beats FiDi Molly 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 6:00 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Abs SOMA Danimal 7:00 AM 20 mins
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 4:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Hip Hop SOMA Rachel 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 5:20 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Hip Hop SOMA Rachel 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga - Hip Hop SOMA Rachel 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:30 PM 50 min
Ritual Yin SOMA Rachel 7:30 PM 50 min
Ritual Yin FiDi Siana 7:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 6:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 7:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Sophie 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Siana 12:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 3:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 3:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 4:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 5:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 6:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 6:30 PM 50 min
 
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 8:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 8:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 9:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 9:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga SOMA Danimal 11:10 AM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 11:30 AM 50 min
Ritual Hot Yoga: Live DJ set SOMA Hillary 1:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga FiDi Cierra 1:10 PM 50 min
Ritual Hot Yoga: Live DJ set SOMA Hillary 2:30 PM 50 min
Ritual Hot Yoga: Live DJ set SOMA Hillary 4:00 PM 50 min